Tachograf – záznamové zariadenie

Záznamové zariadenie pre vozidlá v cestnej doprave je určeným meradlom a podlieha povinnému overeniu s lehotou platnosti 2 roky. Overenie a plombovanie tachografu môžu vykonať iba organizácie autorizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

V areáli STK vykonáva overovanie analógových a digitálnych tachografov organizácia – Tibor Holčík – SERVIS AUTOELEKTRO, Záriečie, ktorá je uvedená v zozname autorizovaných osôb na výkon overovania určených meradiel pod značkou M42.

Overenie analógových a digitálnych tachografov Siemens/VDO/Kienzle si môžete objednať na tel. čísle: 042/46 929 39 alebo mailom na info@autoklinikaholcik.sk.

Dokladom o overení (periodickej prehliadke) tachografu podľa predpísanej podmienky je Protokol z periodickej prehliadky záznamového zariadenia.

Tachograf po overení (periodickej prehliadke) musí ďalej spĺňať nasledovné podmienky:

  • tachograf musí byť označený overovacou značkou vo forme nálepky, umiestnenou na tachografe alebo v ňom,
  • všetky rozoberateľné miesta tachografu (snímač, náhon, elektrický konektor a pod.) musia byť zabezpečené plombou (olovenou alebo plastovou), označenou zabezpečovacou značkou výrobcu pridelenou výrobcom alebo jeho povereným zástupcom,
  • tachograf musí byť označený štítkom konštanty,
  • na tachografe alebo v ňom, prípadne v jeho blízkosti na dobre viditeľnom mieste, musí byť umiestnený montážny štítok s uvedenými nasledovnými údajmi (názov a adresa autorizovanej osoby vrátane čísla pridelenej overovacej a zabezpečovacej značky, dátum periodickej prehliadky (overenia) tachografu, identifikačné číslo vozidla VIN, výrobné číslo tachografu, rozmer pneumatiky kolesa hnacej nápravy, charakteristický koeficient vozidla „w“, konštanta tachografu „k“, účinný obvod kolesa hnacej nápravy „l“.

Platnosť overenia zaniká:

  • po uplynutí dvoch rokov od dátumu overenia,
  • po oprave tachografu,
  • po presunutí tachografu na iné vozidlo,
  • po zmenách na motorovom vozidle, ktoré majú vplyv na presnosť indikácie a záznamu tachografu (zmena prevodov v prevodovke, zmena účinného obvodu kolesa hnacej nápravy, atď.)

Platnosť overenia záznamového zariadenia (tachografu) zaniká po uplynutí dvoch rokov od dátumu overenia. Aby ste na vozidle náhodou neprekročili lehotu platnosti ponúkame Vám službu, ktorá Vás jednoduchým spôsobom (bezplatná SMS, e-mail) včas upozorní na koniec platnosti termínu overenia. Zadajte do formulára evidenčné číslo Vášho vozidla s dátumom platnosti lehoty overenia a ponechajte sledovanie termínu na nás.

 

Robíme montáže CNG a LPG aj do dieselových motorov

Zistite viac

Objednajte sa na termín

Pozrite si kalendár termínov