Kontrola originality

Kontrolou originality sa rozumie kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná meraním a nedeštruktívnym skúmaním zameraná na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátorov vozidla, do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla.
Kontrolou originality sa kontrolujú identifikátory vozidla, ktorými sú výrobcom pridelené identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla, a jeho komponenty určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, ich originalita a pravosť, ako aj vyhodnotenie údajov v príslušných informačných systémoch.

Kontrola originality na pracovisku kontroly originality sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a doplnení niektorých zákonov, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i) a podľa metodík vydaných typovým schvaľovacím orgánom.

Druhy kontroly originality:

 • kontrola originality základná,
 • kontrola originality skrátená,
 • kontrola originality administratívna,
 • kontrola originality opakovaná,
 • kontrola originality evidenčná.

Na vozidle sa kontroluje:

 • stav a vybavenie vozidla sa zdokumentuje fotograficky alebo na videozáznam,
 • odkryjú a skontrolujú sa identifikačné znaky,
 • zmeria sa hrúbka laku kvôli zisteniu zásahov do konštrukcie,
 • použitím vírivých prúdov alebo magnetického poľa sa overuje štruktúra konštrukčných prvkov a plechov karosérie, na základe zmien vodivosti kovu sa odhalia skryté zvary, deformácie po haváriách, karosárske úpravy či realizované opravy poškodení,
 • v prípade korektného výsledku nasleduje vystavenie certifikátu s ochrannými prvkami,
 • v prípade rozporu sa realizuje podrobnejšie skúmanie.

Potrebné doklady ku kontrole originality

Pred začatím kontroly originality musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na kontrolu originality potrebné doklady. Doklady potrebné k vykonaniu kontroly originality nájdete tu.

Ako prebieha kontrola originality

 • Kontrolu originality vozidla vykonávajú vždy dvaja technici kontroly originality. Za jednotlivé vykonané úkony zodpovedá každý technik kontroly originality samostatne.
 • Kontrolu originality možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla na pracovisku kontroly originality príslušnom podľa typu pracoviska a kategórie vozidla.
 • Počas kontroly originality sa môže prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zdržiavať len v priestoroch určených pre zákazníka.
 • Na vykonávanie kontroly originality sa používajú len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená Ministerstvom dopravy SR.
 • Priebeh kontroly určujú metodické pokyny na vykonávanie kontrol originality vozidiel na pracoviskách kontroly originality.
 • Výsledkom kontroly originality sú namerané a zistené údaje a skutočnosti, ktoré charakterizujú stav identifikátorov vozidla, požadovaných dokladov kontrolovaného vozidla a stav údajov v evidencii vozidiel.

Kontrola originality sa vykoná na náklady prevádzkovateľa vozidla:

 1. na jeho žiadosť alebo
 2. na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy v nasledovných prípadoch:
 • sú vykonané neoprávnené zásahy do jeho identifikátorov, konštrukcie alebo jeho dokladov alebo
 • sa nachádzajú pozmenené, poškodené alebo nečitateľné identifikátory vozidla, alebo
 • je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil.

Kedy je potrebné absolvovať kontrolu originality?

 • pri jednotlivo dovezených vozidlách zo zahraničia,
 • pri odhlásení vozidla na export,
 • pri výmene podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN, alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený,
 • pri zmene farby alebo farebného vyhotovenia vozidla,
 • po neprihlásení vozidla do 30 dní od odhlásenia z evidencie.

Kontrole originality podliehajú vozidlá ak ide o:

 • odhlásenie vozidla do cudziny,
 • výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený,
 • zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla,
 • opätovné schválenie (na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách) vozidla vyradeného z evidencie,
 • pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN Štátnym dopravným úradom,
 • vydanie osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, Ps, Ls, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel,
 • vydanie technického osvedčenia vozidla prevádzkovateľovi vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré nemajú vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006.

Vyhodnotenie kontroly originality

V rámci hodnotenia výsledku kontroly originality sa posudzujú nasledovné kritériá:

Stav identifikátorov vozidla sa hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou:

 • stupeň vyznačený číslom „1“ znamená, že identifikátory vozidla sú nedotknuté, nie sú viditeľné stopy neoprávneného vonkajšieho zásahu alebo vonkajšie neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla sa nezistili, alebo zmena identifikátorov alebo konštrukcie vozidla je spôsobená povolenou prestavbou,
 • stupeň vyznačený číslom „2“ znamená, že na identifikátoroch vozidla nastala zmena pôsobením vonkajších vplyvov a síl, sú nečitateľné alebo ich nemožno určiť, alebo sa zistili zásahy do konštrukcie vozidla,
 • stupeň vyznačený číslom „3“ znamená, že údaje na identifikátoroch vozidla sú pozmenené následkom neoprávneného vonkajšieho zásahu alebo sa vozidlo skladá z častí s odlišnými identifikačnými údajmi, alebo sa zistili neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla, alebo sa zistili neoprávnené zásahy do časti, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN,
 • stupeň vyznačený číslom „0“ znamená, že údaje na identifikátoroch vozidla chýbajú alebo došlo k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN.

Stav požadovaných dokladov sa hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou:

 • stupeň vyznačený číslom „1“ znamená, že požadované doklady nenesú žiadnu známku nepravosti a údaje v nich uvedené zodpovedajú údajom na identifikátoroch kontrolovaného vozidla alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla,
 • stupeň vyznačený číslom „2“ znamená, že požadované doklady nenesú známku nepravosti, ale údaje v nich uvedené sa pravdepodobne z dôvodu chybného zápisu nezhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla,
 • stupeň vyznačený číslom „3“ znamená, že niektorý z požadovaných dokladov vozidla má pozmeňované údaje alebo je falzifikát,
 • stupeň vyznačený číslom „0“ znamená, že údaje v dokladoch sú nečitateľné alebo chýbajú.

Stav údajov v evidencii vozidiel sa hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou:

 • stupeň vyznačený číslom „1“ znamená, že údaje v evidencii vozidiel sa zhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla a požadovaných dokladoch v plnom rozsahu alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla,
 • stupeň vyznačený číslom „2“ znamená, že údaje v evidencii vozidiel sa pravdepodobne z dôvodu chybného zápisu nezhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla v plnom rozsahu,
 • stupeň vyznačený číslom „3“ znamená, že v informačných systémoch, ktoré vedie Policajný zbor podľa osobitného predpisu sa našiel záznam o pátraní,
 • stupeň vyznačený číslom „0“ znamená, že v evidencii vozidiel sa nenašiel záznam o kontrolovanom vozidle.

 Výsledkom kontroly originality je trojčíslo, pričom prvé číslo vyjadruje stav identifikátorov vozidla podľa odseku 1, druhé číslo vyjadruje stav požadovaných dokladov podľa odseku 2 a tretie číslo vyjadruje stav údajov v evidencii vozidiel podľa odseku 3.

 

Výsledok kontroly originality

Na základe výsledku hodnotenia stavu identifikátorov vozidla, stavu požadovaných dokladov a stavu údajov v evidencii vozidiel môže byť vozidlo hodnotené ako:

 1. spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 2. dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 3. nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Doklady o kontrole originality

Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, zákazník získa z pracoviska kontroly originality nasledovné doklady:

 1. Odborný posudok o kontrole originality s hodnotením „spôsobilé“
 2. Perforovanú kontrolnú nálepku (modrú)
 3. Kontrolné bezpečnostné nálepky na určené miesta

Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, zákazník získa z pracoviska kontroly originality nasledovné doklady:

Odborný posudok o kontrole originality s hodnotením „dočasne spôsobilé“ alebo „nespôsobilé“.

Objednajte sa na termín

Pozrite si kalendár termínov