Upozornenie:
Overovanie tachografov sa uskutočňuje v areáli STK – objednajte si overenie tachografu na tel. čísle: 042/46 929 39 alebo info@autoklinikaholcik.sk

Overenie a plombovanie vykonávajú iba organizácie autorizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Digitálne tachografy – po 1. máji 2006

Dňa 11. 4. 2006 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15.marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č.3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85.

Článok 27 hovorí:

Príslušné vozidlá, prvýkrát uvádzané do prevádzky od 1. mája 2006 musia byť vybavené záznamovým zariadením, ktoré spĺňa požiadavky prílohy 1B nariadenia (EHS) č. 3821/85 t. j. digitálnym tachografom.

Digitálny tachograf je nové kontrolné (záznamové) zariadenie do motorových vozidiel definované v prílohe 1B nariadenia Rady 3821/85/EHS.

Digitálny tachograf, ako nové kontrolné (záznamové) zariadenie od mája 2006 u novo registrovaných vozidiel nahradí analógové tachografy so záznamom na tachografové krúžky. Zároveň v článku 27 nariadenia je uvedená povinnosť pre členské štáty zabezpečiť schopnosť dňom 1. mája 2006 vydávať karty vodičov.

Ktoré vozidlá musia byť vybavené digitálnym tachografom?

 • Vozidlá kategórií M2 a M3 triedy III, N2 a N3 prvýkrát prihlásené do evidencie počnúc 1. 5. 2006 musia byť vybavené digitálnym tachografom. Povinnosť vybavenia digitálnym tachografom sa vzťahuje aj na motorové vozidlá kategórie N1 s prípojným vozidlom, ak najväčšia prípustná celková hmotnosť úpravy prevyšuje 3,5 t.

Analógové tachografy (eurotachografy)

 • Vozidlá kategórií M2 a M3 triedy III, N2 a N3 prvýkrát prihlásené do evidencie počnúc 5. 8. 2004 a pred 1. 5. 2006 musia byť vybavené analógovým tachografom alebo digitálnym tachografom. Povinnosť sa vzťahuje aj na motorové vozidlá kategórie N1 s prípojným vozidlom, ak najväčšia prípustná celková hmotnosť súpravy prevyšuje 3,5 t.
 • Vozidlá kategórií M2 a M3 triedy III, N2 a N3 prvýkrát prihlásené do evidencie pred 5. 8. 2004 musia byť vybavené analógovým tachografom – tzv. eurotachografom. Povinnosť sa vzťahuje aj na motorové vozidlá kategórie N1 s prípojným vozidlom, ak najväčšia prípustná celková hmotnosť súpravy prevyšuje 3,5 t.

Analógový aj digitálny tachograf musí mať platnú periodickú prehliadku (overenie). Lehota platnosti overenia je 2 roky. 

Viac o digitálnych tachografoch: www.digitalnytachograf.sk (externý odkaz)

Výnimky

Predpísané podmienky vybavenia vozidiel tachografmi sa nevzťahujú na vozidlá, ktorých vlastnosti alebo výhradný spôsob používania zodpovedajú nasledovným prípadom:

 1. vozidlá používané v pravidelnej osobnej doprave, pri ktorých trasa linky nepresahuje 50 km,
 2. vozidlá s maximálnou povolenou rýchlosťou nepresahujúcou 40 km.h-1,
 3. vozidlá vlastnené alebo prenajímané bez vodiča ozbrojenými silami, civilnou ochranou, hasičským zborom a silami zodpovednými za zachovanie verejného poriadku, ak sa preprava realizuje v dôsledku
  úloh, ktorými sú tieto služby poverené, a je pod ich kontrolou,
 4. vozidlá používané v núdzových situáciách alebo pri záchranných akciách, vrátane vozidiel používaných pri nekomerčnej doprave humanitárnej pomoci,
 5. špecializované vozidlá používané na lekárske účely,
 6. špecializované havarijné vozidlá pracujúce v okruhu 100 km od svojej základne,
 7. vozidlá, ktoré sa podrobujú cestným skúškam na účely technického rozvoja, opráv alebo údržby, a nové alebo prestavané vozidlá, ktoré ešte neboli uvedené do prevádzky,
 8. vozidlá alebo jazdné súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 7,5 t používané na nekomerčnú nákladnú dopravu,
 9. úžitkové vozidlá, ktoré majú status historických vozidiel a ktoré sa používajú na nekomerčnú nákladnú alebo osobnú dopravu,
 10. vozidlá vo vlastníctve orgánov verejnej moci alebo nimi prenajímané bez vodiča na účely cestnej dopravy, ktorá nekonkuruje súkromným dopravným podnikom,
 11. vozidlá používané alebo prenajímané bez vodiča poľnohospodárskymi, záhradníckymi, lesníckymi, chovateľskými alebo rybárskymi podnikmi na prepravu tovaru ako súčasť svojej podnikateľskej činnosti v okruhu 100 km od miesta, kde má podnik základňu,
 12. poľnohospodárske traktory a lesné traktory používané na poľnohospodárske alebo lesnícke činnosti v okruhu do 100 km od základne podniku, ktorý vozidlo vlastní, najíma alebo prenajíma,
 13. vozidlá alebo jazdné súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 7,5 t, ktoré sú používané:
 • verejnými alebo súkromnými subjektami poskytujúcimi poštové služby
 • na prepravu materiálu, zariadení alebo strojov, ktoré vodič používa počas svojej práce.
Tieto vozidlá sa môžu používať iba v okruhu 50 km od základne podniku a pod podmienkou, že vedenie vozidla nepredstavuje hlavnú činnosť vodiča,
 1. vozidlá prevádzkované výlučne na ostrovoch s rozlohou do 2300 km2, ktoré nie sú s ostatnou časťou štátneho územia spojené mostom, brodom alebo tunelom, ktorý je prístupný motorovým vozidlám,
 2. vozidlá používané na prepravu tovaru v okruhu 50 km od základne podniku, ktoré sú poháňané zemným alebo skvapalneným plynom alebo elektrinou, a ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť vrátane hmotnosti prívesu alebo návesu nepresahuje 7,5 tony,
 3. vozidlá používané pri výcviku a preskúšaní vodičov na účely získania vodičského preukazu alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti za predpokladu, že sa nepoužívajú na komerčnú nákladnú alebo osobnú dopravu,
 4. vozidlá používané v súvislosti s kanalizáciou, ochranou pred povodňami, vodárenskými, plynárenskými a elektrárenskými údržbárskymi službami, údržbou a kontrolou ciest, pri zbere a odvoze domového odpadu a v súvislosti so službami likvidácie odpadu, telegrafnými a telefónnymi službami, rozhlasovým a televíznym vysielaním, alebo pri zisťovaní rozhlasových a televíznych vysielačov a prijímačov,
 5. vozidlá s počtom miest na sedenie od 10 do 17, ktoré sa používajú výlučne na nekomerčnú osobnú dopravu,
 6. špecializované vozidlá na prepravu cirkusov a lunaparkov,
 7. špeciálne upravené mobilné projekčné vozidlá, ktorých hlavným účelom pri státí je vzdelávanie,
 8. vozidlá používané na zber mlieka z fariem a spätnú prepravu kontajnerov na mlieko alebo mliečnych produktov na kŕmenie zvierat,
 9. špecializované vozidlá na prepravu peňazí alebo cenností,
 10. vozidlá, ktoré sa používajú na prepravu živočíšneho odpadu alebo uhynutých zvierat, ktoré nie sú určené pre ľudskú spotrebu,
 11. vozidlá, ktoré sa používajú na prepravu živočíšneho odpadu alebo uhynutých zvierat, ktoré nie sú určené pre ľudskú spotrebu,
 12. vozidlá, ktoré sa používajú výlučne v rámci zberných priestorov, ako sú prístavy, terminály intermodálnej dopravy a železničné terminály,
 13. vozidlá používané na prepravu živých zvierat z fariem na miestne trhy a naopak, alebo z trhov na miestne bitúnky v okruhu 50 km.

Preukázanie plnenia výnimky na STK

Ak nie je možné vozidlo, ktoré nie je vybavené predpísaným tachografom, na základe jeho konštrukčných vlastností alebo predložených dokladov jednoznačne zaradiť do niektorej z prípustných výnimiek uvedených vyššie  pripúšťa sa akceptovanie písomného čestného vyhlásenia jeho prevádzkovateľa o splnení podmienok konkrétnej výnimky. Čestné vyhlásenie musí byť jednoznačne formulované, identifikované tak, aby bolo priraditeľné ku konkrétnemu prevádzkovateľovi a konkrétnemu vozidlu, a potvrdené podpisom prevádzkovateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo podpisom štatutárneho zástupcu prevádzkovateľa, ak ide o právnickú osobu. Pravosť podpisov nemusí byť notársky overená.

Za prípadné neskoršie použitie vozidla v rozpore s predloženým čestným vyhlásením bez vybavenia predpísaným tachografom bude zodpovedný výhradne jeho prevádzkovateľ.

Objednajte sa na termín

Pozrite si kalendár termínov