Potrebné doklady

Pred začatím kontroly originality musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na kontrolu originality okrem preukazu totožnosti aj nasledovné doklady:

A.   Ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike:

 1. osvedčenie o evidencii časť II a osvedčenie o evidencii časť I. (ak boli vydané) alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia vydaný políciou alebo doklad o zadržaní osvedčenia vydaný políciou (v prípade vydaných dokladou políciou sa predkladá aj fotokópia osvedčenia o evidencii časť II opatrená pečiatkou orgánu Policajného zboru),
 2. doklad o nadobudnutí karosérie alebo rámu vozidla v prípade ich výmeny,
 3. doklad o vykonaní prestavby vozidla v prípade hromadne schválenej prestavby,
 4. rozhodnutie o povolení prestavby, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla.

B.   Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel:

 1. doklad o nadobudnutí vozidla,
 2. osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, kde bolo evidované spolu s úradne overeným prekladom (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),
 3. úradne overený doklad o vyradení vozidla s evidencie v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku), ak sa takýto doklad v štáte vývozu vydáva,
 4. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo EÚ.

C.   Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané technické osvedčenie vozidla:

 1. doklad o nadobudnutí vozidla,
 2. úradne overený preklad technického osvedčenia vozidla (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),
 3. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo EÚ.

D.   Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel:

 1. doklad o nadobudnutí vozidla,
 2. vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
 3. originál alebo kópiu vnútroštátneho osvedčenia o zhode vozidla potvrdzujúceho zhodu vozidla s vnútroštátnymi požiadavkami členského štátu alebo zmluvného štátu alebo,
 4. návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaného poverenou skúšobňou alebo doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu (ak má na tento typ platný základný technický opis vozidla).

E.   Ak ide o vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia pred opätovným schválením na premávku:

 1. osvedčenie o evidencii časť II, ak je vydané, alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru, alebo doklad o zadržaní osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru; v prípade dokladu o nahlásení straty alebo odcudzenia alebo dokladu o zadržaní osvedčenia o evidencii časti II predkladá sa tiež aktuálna kópia alebo náhrada osvedčenia o evidencii časti II opatrená odtlačkom pečiatky orgánu Policajného zboru,
 2. doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
 3. doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
 4. doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla.

F.   Ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie:

 1. technické osvedčenie vozidla alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia technického osvedčenia vydaného políciou.

 

Upozornenie!

Bez predloženia ustanovených dokladov technik kontroly originality nesmie vykonať kontrolu originality.
Pracovisko kontroly originality môže odmietnuť výkon kontroly originality na vozidle, ktoré má neprimerane znečistenú karosériu a motorový priestor.

 

Objednajte sa na termín

Pozrite si kalendár termínov