Žiadosť o vydanie podnikovej tachografovej karty sa naďalej podáva papierovou formou na originálnom tlačive. Vzor žiadosti podnikovej karty je možné stiahnuť v priloženom dokumente. Originál žiadosti a poštovej poukážky je k dispozícii na zbernom mieste.

Ku kompletne vyplnenej žiadosti o podnikovú kartu treba doložiť:

 • doklad overenia totožnosti štatutára dopravného podniku. V prípade, že žiadosť nepodáva štatutár, je nutné predložiť splnomocnenie s osvedčeným podpisom štatutára dopravného podniku, aby ním určený splnomocnenec mohol predložiť žiadosť o vydanie tachografovej karty a doklad na overenie totožnosti splnomocnenca;
 • doklad o zaplatení poštovej poukážky vo výške 54 EUR ako úhradu nákladov spojených s vydaním tachografovej podnikovej karty.

Od 7. marca 2022 sú účinné zmeny vo vydávaní tachografových kariet pre profesionálnych vodičov:

 1. Pre vybavenie karty postačuje jedna návšteva žiadateľa – vodiča na zbernom mieste.
 • Ruší sa papierové tlačivo „Karta vodiča – žiadosť o vydanie tachografovej karty“ a je nahradená elektronickým formulárom priamo v informačnom systéme na zbernom mieste.
 • Žiadosť vodiča o všetky poskytované služby sa podáva online – elektronicky na zbernom mieste s asistenciou zamestnanca. Je nutné predložiť doklad na overenie totožnosti vodiča a vodičský preukaz na overenie jeho platnosti. V prípade, ak vodič nie je občan členského štátu EÚ, musí predložiť povolenie na pobyt.
 • Podanie žiadosti je možné bez uhradenia poplatku vo výške 54 EUR – poplatok bude zúčtovaný až po podaní žiadosti.
 • Ruší sa poštová poukážka a bude nahradená príkazom na úhradu, ktorú žiadateľ uhrádza dodatočne.
 • Zberné miesta budú vybavené zariadeniami pre zber biometrických údajov – fotografia a podpis žiadateľa. Tlačená podoba fotografie a ruší.
 1. Po podaní žiadosti sa vygeneruje doklad o podaní žiadosti a zálohová faktúra (príkaz na úhradu) sa zasielajú na e-mailovú adresu žiadateľa.
 2. Bude umožnená platba aj priamo právnickou osobou – fakturačné údaje boli rozšírené aj na právnickú osobu.
 3. Pre držiteľov kariet vodiča boli vybudované špecifické elektronické služby, zverejnené na webovom sídle digitalnytachograf.sk .

Po autentifikácii držiteľa karty vodiča bude môcť žiadateľ realizovať niektoré služby samostatne, bez návštevy zberného miesta (napríklad aj prostredníctvom mobilného telefónu):

 • obnova karty vodiča;
 • náhrada za odcudzenú kartu vodiča;
 • náhrada za stratenú kartu vodiča;
 • výmena za poškodenú kartu vodiča;
 • blokovanie karty vodiča;
 • zistenie stavu vybavovania služby.

Pri podávaní žiadosti na webovom sídle je umožnené uhradiť poplatok elektronicky „Platba kartou“. V prípade už uhradenej platby formu poštovej poukážky, bude potrebná osobná návšteva žiadateľa – vodiča na zbernom mieste.

Objednajte sa na termín

Pozrite si kalendár termínov